Podporuje lidi se sociálním hendikepem při vstupu na trh práce.
Jde o metodu, která kombinuje pracovní trénink a osobní stabilizaci.

Výsledkem metody je snižující se počet nezaměstnaných osob, které patří mezi nejzranitelnější ve společnosti a na trhu práce obvykle uspějí jen s obtížemi nebo vůbec.

Tréninkové zaměstnávání nemá dosud podporu v  systému veřejných politik státu. Usilujeme o to, aby metoda byla zakotvena a podporována v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, v Zákoně o sociálním podnikání i na úrovni samosprávných celků, měst a obcí.

Umožněte lidem pracovat,
ať nemusí využívat sociálního systému.

PŘEDSTAVUJEME tréninkové zaměstnávání

Chci vědět více // kalendář akcí

Kulatý stůl Zaměstnávání osob
se sociálním znevýhodněním
19. 5. 2023

Plzeň

Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, Plzeň
Kulatý stůl Zaměstnávání osob
se sociálním znevýhodněním
23. 5. 2023

Most

Magistrát města Mostu,
Radniční 1/2, Most
Kulatý stůl Zaměstnávání osob
se sociálním znevýhodněním
19. 6. 2023

České Budějovice

Jihočeský vědeckotechnický park, Lipová 1789/9, České Budějovice
Kulatý stůl Zaměstnávání osob
se sociálním znevýhodněním
6. 9. 2023

Hradec Králové

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, místnost P1 906
KONFERENCE
Tréninkové zaměstnávání:
práce a stabilita
12. 9. 2023

Praha

od 13.30, Eventové centrum
Sněmovní 7

Celostátní konference
Tréninkové zaměstnávání – Práce a stabilita

12. září 2023
Eventové Centrum Sněmovní 7 v Praze

Cílem konference určené zástupcům veřejné správy, samospráv i zaměstnavatelům bylo představit
tréninkové zaměstnávání lidí se sociálním hendikepem v sociálních podnicích.

Na konferenci vystoupili:

Pořádala Česká asociace streetwork k tématu tréninkového zaměstnávání a aktuálně
připravovaného zákona o registrovaném sociálním podniku (MPSV).

Pracovní trénink

je zaměřen na získání pracovních kompetencí a dovedností. Prostřednictvím zpětnovazebních rozhovorů vede mentor tréninkové zaměstnance, aby zvládali nejprve s pomocí a poté samostatně všechny činnosti určené jejich pracovnímu místu, dokázali pracovat s časem, plánovat a vyhodnocovat činnosti, komunikovat s vedením, kolegy a zákazníky podniku, postupem času přebírali větší zodpovědnost a využívali svého potenciálu.

Pracovní trénink provádí mentor, vedoucí provozu, předák apod.

Podpora osobní stabilizace

reaguje na komplexní, individuální situaci zaměstnance.

Probíhá ve třech hlavních oblastech:

 • Sociální – zajištění stabilního bydlení, řešení financí, dluhů, exekucí.
 • Psychologické – obnovení či stabilizace vztahů s nejbližším okolím, sebejistota, resilience a duševní zdraví.
 • Zdravotní – řešení fyzického zdraví, dohánění zanedbaných oblastí, nasmlouvání lékařské péče, preventivní vyšetření a péče.

Podporu osobní stabilizace pro tréninkové zaměstnance zajišťuje pracovník pro podporu, který má vzdělání a praxi v oblasti sociální práce či příbuzných oborů.

Sociálním hendikepem může být:

 • ústavní výchova (dětský domov, výchovný ústav, DÚ)
 • výkon trestu, konflikt se zákonem
 • závislost (gambling, alkohol, nelegální drogy)
 • absence stabilního bydlení (bydlení v azylovém domě, ubytovně, na ulici), čili situace bez domova
 • absence rodinného zázemí (Dům na půl cesty)
 • psychická traumata (domácí násilí, jiné formy násilí, obchod s lidmi)
 • další nepříznivé sociální situace (etnická či kulturní odlišnost)
 • předlužení, exekuce, osobní bankrot
 • duševní onemocnění
 • rodič samoživitel s dítětem do 10 let

většinou jde o kombinaci více faktorů

Přínosy tréninkového zaměstnávání:

 • pro jednotlivce – zlepšení kvality života, podpora sociálního, duševního i fyzického zdraví, legální příjem, získání odborné podpory při řešení komplexní individuální situace
 • pro rodinu – zaměstnanci jsou lidé v produktivním věku, díky stabilizaci plní svou úlohu v rámci rodiny, pečují o děti, o seniory
 • pro komunitu – začlenění lidí, kteří se pohybují na okraji společnosti, lepší sociální kontrola a snadnější podpora těchto členů komunity
 • pro společnost – namísto čerpání ze systému sociálních dávek tréninkový zaměstnanec přispívá do solidárního systému sociálního a zdravotního pojištění, snižuje se pravděpodobnost relapsu nežádoucích jevů - závislostí, páchání trestné činnosti, zanedbávání péče apod.
 • pro zaměstnavatele – zaměstnavatel získá loajálního, spolehlivého a stabilního zaměstnance

Příběhy zaměstnanců

Honza

Samoživitel se dvěma dcerami bydlel v azylovém domě, každé ráno před příchodem do zaměstnání ještě docházel na methadon. Dříve pracoval pravidelně a úspěšně, poté mu závislost na drogách a výkon trestu přerušily kariéru. U nás ztracené pracovní návyky velmi rychle znovu získal; začal chodit do práce načas, brzy se naučil pracovat v obchodě, bravurně řídil služební vůz, ovládl i prodej na aukru. Pracovat uměl, potřeboval jen potvrdit sebevědomí a získat čas, peníze… Po několika měsících zaměstnání na částečný úvazek se přestěhoval z azyláku do pronajatého bytu, zaběhl si s dětmi denní režim a získal zaměstnání na celý úvazek. V Restart Shopu byl zaměstnán rovných 12 měsíců.

Marie

Utekla do ČR z Maroka, aby předešla svatbě, kterou jí domluvila její marocká rodina bez jejího souhlasu. Měla české občanství po matce, česky ale bohužel neuměla a česká rodina ji odmítla. Na doporučení Centra pro integraci cizinců se dostala k nám, bydlení měla v domu na půl cesty. Trvalo 4 měsíce, než začala česky komunikovat. Navštěvovala trpělivě kurzy a po půl roce se začala orientovat v novém domově, v nové zemi, v novém systému a kultuře. Po roce a čtvrt odešla z našeho obchodu pracovat na pozici prodavačky do jednoho mezinárodního řetězce prodávajícího módu a bytové doplňky. Nyní bydlí s dalšími mladými lidmi v pronajatém bytě.

Laura

Vyrůstala v dětském domově. Matka je cizinka, která žije v zahraničí a o dceru nejevila zájem a Laura jiné příbuzné nemá. Do Restart Shopu se dostala přes dům na půl cesty. Trpí depresemi, které ji čas od času znesnadňují nebo znemožňují kontakt s lidmi. Brzy po nástupu do Restart Shopu se pokusila vzít si život. Za pomoci psychoterapie a medikace se postupně stabilizovala a práci v obchodě na půl úvazku obstojně zvládala. Strávila u nás osm měsíců, než si našla další zaměstnání.

Tréninkové zaměstnávání v mediích

Sociální podnikání

Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu.

Sociální podnik

Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená dle soukromého práva nebo její součást nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního podniku. Sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního.

Integračním sociálním podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, kterým je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, a tento cíl je formulován v zakládacích dokumentech. (definice sociálního podniku a podnikání pocházejí z THESSEA, z.s.).

Tréninkové zaměstnávání probíhá v integračním neboli prostupném sociálním podniku s cílem pomocí metody tréninku pomoci stabilizovat tréninkové zaměstnance a podpořit je při vstupu na volný trh práce, mimo prostupný sociální podnik.